کشت در قطعات کوچک یکی از آسیب های بخش کشاورزی در استان سمنان