دشمنان در حال ترویج سه مدل اسلام بدلی در منطقه هستند