یک مبتکر ایرانی دستگاه جدا کننده برگ از ساقه اختراع کرد