به کچل می‌گویندزلف علی؛به کور می‌گویند عین علنی،به کثیف هم باید بگویند پاک دست