همکاري معلمان در تحقق شعار آسمان آبي زمين پاک تسريع ايجاد مي کند