انتخاب «مهري شيرازي» به رياست هيأت مديره صنف آموزشگاه‌هاي سينمايي