آمریکا به حمایت از یک عراق متحد، فدرال و دموکراتیک پایبند است