انسان کنشگر است چون می‌اندیشد/ بنیان کج عقل ابزاری را دکارت گذاشت