کیانوش عیاری یکی از داوران مسابقه بزرگ عکاسان سینمای ایران شد