از تقاضای ۱۶ شرکت خارجی سرمایه گذاری در معادن کشور تا حمله موشکی به عربستان