جهان امروز بیش از هرزمان نیازمند رهنمودهای قرآن است