انتشار نخستن شماره ماهنامه قرآنی «البلاغ المبین» در کربلا