هیچ دستگاهی نباید در مقابل فشارها تسلیم شود حتی در صورت استیضاح/ نمایندگان با رقبای‌شان مسابقه می‌گ