خودکفايي در تجهيزات هايتکنولوژي نيازمند توسعه شرکت هاي دانش بنيان