ديدار جمعي از معلمان سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب