در صورت تامين بودجه، سريال شهيد صياد شيرازي ساخته خواهد شد