ائمه جمعه براي حل معضلات محيط زيستي به ميدان مي آيند