«سلمانِ آل سعود» و خرج آبروی «مکه و مدینه» برای «اجاره ارتش»