نخستین همایش بین المللی سیمای حضرت محمد(ص)در هنر در زاهدان آغاز شد