آمادگی تعزیرات حکومتی برای همراهی با عشایر استان کرمانشاه