شورای شهر اصفهان در سفر به شرق شهرستان/ گزارش تصویری