سرگرمی بی هدف جوانان در تهران/ چند می گیری دور دور کنی؟