مذاکرات نفتی ایران با ۳ غول آلمان/ احتمال رفع توقیف اموال گازی