نمایش توانمندی های تولیدی و صادراتی کشوردر یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش