طرح سرشماری از مبدأ تا مقصد در ۳۰ نقطه گیلان آغاز شد