بررسی مشکلات صندوق‌های سازمان‌ها و بیمه تأمین اجتماعی برای 6 میلیون نفر از شهروندان