مجتهد: فرزند شاه سعودی در صدد چنگ انداختن بر درآمد ...