واشنگتن پست: آمریکا آماده تجهیز عربستان برای مقابله با ایران است