علوی کرد: التهاب انتخاباتی را با مدیریت صحیح به حداقل برسانیم