وزارت راه و شهرداری‌ها مکلف به تهیه زمین بازار تولیدکنندگان کوچک شدند