متروی فاطمی بزودی افتتاح می‌شود/ بیشتر مسافرانی که به ایستگاه فاطمی وارد می شوند، قصد ادامه مسیر به