توضیحات عابدزاده در مورد شوخی فیزیكی اش با علی دایی!