انتخاب مربی کردستانی در کمیته تخصصی فدراسیون جهانی تنیس روی میز