تحقق منویات رهبرانقلاب درترویج فرهنگ قرآنی نیازمندبرنامه ریزی و حمایت است