۱۴۰ استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اختتامیه جشنواره«شهید مطهری» تقدیر می‌شوند