تشکیل کمیته کارشناسی برای بررسی مشکلات مترو اصفهان