عراقچی: متن «برجام» بیش از 20 صفحه و ضمائم‌اش از 50 صفحه بیشتر است/ تا پایان هفته آینده پرانتزها به حداق