از اعتراف مجید صالحی تا رد پیشنهاد اسپیلبرگ/ کارهای جدی دیگرم دیده نشد