شجریان و 7 نکته درباره ممنوعیت خواندن او برای مردم کشورش