خبرنگار ایرنا در بوکان، خبرنگار برتر حوزه سلامت معرفی شد