بی بی سی از انحراف در مراسم اعتکاف ناراحت شده است!