کاهش موارد بيماري مالاريا در کشور از 11 هزار نفر به 245 نفر در سال