فرصت دیوان عدالت به پاساژ علاء الدین/ بررسی دوباره قلع و قمع