حضور دانشجویان آلمانی در تهران برای ساخت مستندی از هواداران پرسپولیس