سوادرسانه ای خانواده ها را در برابر ناهنجاری ها واکسینه می کند