نمی توانم پرسپولیس را هیچ وقت از یاد ببرم / اگر پیشکسوت از مربی یا مدیر خوشش نمی آید باز هم وظیفه اش حم