اظهارنظر جنجالی یک استاد دانشگاه/ یک نفر از آستان قدس سوال کند...