تامین امنیت پایدار درسایه همراهی و مشارکت مردم با پلیس تحقق می یابد