هیئت امنای مسجد باید در جهت اهداف امام مسجد تلاش کنند