مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها: مشتریان به دلیل رکود اموال مازاد بانک‌ها را نمی‌خرند